Középiskolai felvételi feladatok és információk

A hivatalos és részletes információk az oktatási hivatal weboldalán találhatók, a köznevelés középfokú felvételi eljárás almenüpont alatt.

A matematika központi írásbeli feladatlap

A matematika feladatlapok nem kizárólag a tantárgyban tanultakat mérik, hanem ehhez kapcsolódóan a tanulók gondolkodásának jellemzőit is. Az ismeretek alapeszközként szolgálnak a feladatok megértéséhez, a problémák megoldásához. Bizonyos feladatok megoldásának folyamatában a vizsgázónak többféle kompetenciát is mozgósítania kell. A feladatmegoldás sikerességében a tantárgyi ismeretek mellett fontos szerepet kaphat a feladatmegoldó készség, a problémaérzékenység, a kreativitás, a logikai biztonság, a szabálykövetés, a koncentráló képesség, vagyis a figyelem összpontosítása és tartóssága. Fontos kompetencia az életkori sajátosságoknak megfelelő szintű írásbeli kommunikáció is. Ebből következően elvárás a megoldások rendezett, olvasható, követhető írásos rögzítése.

A matematika feladatlapok megoldásához rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. A feladatlapot kék vagy fekete színű tollal kell kitölteni, viszot az ábrák készíthetők ceruzával is. Minden számolást érdemes részletesen leírni a feladatlapra a megfelelő értékelés érdekében.

A Nemzeti Alaptantervnek megfelelően az írásbeli feladatsorok sikeres megoldásához szükséges követelmények:

 • elemi kombinatorika (összeszámolás, sorrendek száma, kiválasztás)
 • matematikai állítások (igaz és hamis állítások megfogalmazása, állítások igazságának eldöntése, ha…akkor szószerkezetek megértése, alkalmazása, állítások tagadása)
 • műveletek törtekkel
 • a tizedes törtek fajtái (véges, végtelen, végtelen szakaszos)
 • a kerekítés szabályainak alkalmazása
 • pozitív egész kitevőjű hatványok ismerete, a velük végzett műveletek azonosságainak alkalmazása (azonos alapú hatványok szorzása, osztása, hatvány hatványozása, azonos kitevőjű hatványok szorzása, osztása)
 • normálalak (egynél nagyobb számokra)
 • összetett számok prímtényezős felbontása, osztó, többszörös, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös
 • műveletek algebrai kifejezésekkel (zárójelfelbontások, összetett műveletek, a műveleti sorrend biztos ismerete, helyettesítési érték)
 • egyenletek megoldása
 • szöveges feladatok megoldása egyenlettel
 • százalékérték, százalékláb és alap meghatározása összetett feladatokban
 • két halmaz közötti hozzárendelések, alaphalmaz, képhalmaz fogalma, meghatározása egyszerű esetekben, egyértelmű, többértelmű hozzárendelés
 • függvény, értelmezési tartomány, értékkészlet fogalma, meghatározása egyszerű esetekben, függvény megadási módjai, függvény és grafikonja
 • grafikonok értelmezése, elemzése, adatok leolvasása
 • számpárok ábrázolása koordinátarendszerben
 • lineáris függvények ábrázolása képlet alapján, táblázattal és paraméterei alapján
 • szabály megállapítása grafikon és táblázat alapján
 • átlag, módusz, medián
 • gyakoriság és relatív gyakoriság, valószínűség és relatív gyakoriság kapcsolata
 • a háromszögek csoportosítása, négyszögek, speciális négyszögek
 • geometriai transzformációk megadása, alkalmazása
 • egybevágóság
 • a tengelyes tükrözés és tulajdonságai
 • a középpontos tükrözés és tulajdonságai
 • a középpontos és a tengelyes szimmetria alkalmazása, szimmetrikus alakzatok
 • a paralelogramma és a deltoid származtatása, tulajdonságai
 • kerület-, területszámítás
 • sokszögek
 • a szögekre, átlókra vonatkozó összefüggések
 • a háromszög oldalai és szögei közötti elemi összefüggések
 • a háromszög köré írt körének fogalma, tulajdonságainak alkalmazása feladatmegoldásokban
 • a háromszög beírt körének fogalma, tulajdonságainak alkalmazása feladatmegoldásokban
 • a háromszög magasságvonala, magasságpontja
 • a háromszög nevezetes vonalai
 • a kör kerülete és területe
 • a hasáb felszíne és térfogata
 • a henger felszíne és térfogata

A fentiekben leírtak alapján az ez évi feladatlapok sem témaköreikben, sem felfogásukban, sem szerkezeti szempontból nem térnek el lényegesen az utóbbi évek feladatlapjaitól. Ennek megfelelően az előző évek feladatlapjai teljes mértékben felhasználhatók az eredményes felkészüléshez.
Az előző évek feladatsorai itt találhatóak meg.